Logo

Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti TRIUMPH MOTORCYCLES BRATISLAVA s.r.o., so sídlom: Rožňavská 2, 82101 Bratislava, IČO: 45969825, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 69435/B (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.motocorse.sk (ďalej len „motocorse.sk“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva“).
1.2. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
1.3. Práva Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté.

II. Vymedzenie pojmov

2.1. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na motocorse.sk.
2.2. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu na motocorse.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu. Odoslaná objednávka je návrhom Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky Predávajúcim prostredníctvom e-mailu. Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci akceptuje všetky ustanovenia VOP a Reklamačného poriadku pre spotrebiteľov v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na ebajk.sk.
2.3. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené na motocorse.sk.

III. Objednávanie tovaru a zrušenie objednávky

3.1. Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u Predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu motocorse.sk alebo telefonicky.
3.2. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
3.3. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky Predávajúcim prostredníctvom elektronickej pošty. Predávajúci je viazaný ponukou do 21 dní od potvrdenia objednávky.
3.4. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári.
3.5. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho a to zaslaním mailu na adresu info@motocorse.sk. V žiadosti o zrušenie objednávky uvedie Kupujúci číslo objednávky. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu stornovanie objednávky.
3.6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
a) v prípade neúplného alebo chybného vyplnenia objednávkového formuláru Kupujúcim.
b) z dôvodu vypredania zásob alebo nedodania tovaru dodávateľom ho Predávajúci nedokáže v lehote určenej týmito VOP dodať Kupujúcemu. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 7-tich kalendárnych dní.

IV. Dodanie tovaru

4.1. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie Kupujúcim. Spôsob dopravy tovaru je uvedený na stránke www. motocorse.sk v sekcii „Platobné podmienky a doprava“.
4.2. Objednaný tovar bude v čo najkratšom možnom čase zaslaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo spoločnosti Slovak parcel services, s.r.o. na meno a adresu Kupujúceho a to v lehote najneskôr do 20 dní od potvrdenia prijatia objednávky Kupujúcim v závislosti od dostupnosti tovaru na sklade.

4.3. Kupujúci bude mailom informovaný o termíne dodania. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu lehoty dodania tovaru. Takáto zmena bude Kupujúcemu neodkladne oznámená mailom a Kupujúci má právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy však musí byť Predávajúcemu neodkladne oznámené mailom na info@motocorse.sk
4.4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny.

V. Ceny, platobné podmienky a spôsob platby

5.1. Ceny uvedené na stránke internetového obchodu motocorse.sk sú platné v čase objednania tovaru. Ceny neobsahujú poštovné a náklady na dopravu. Výška poštovného je nasledovná:
a) v prípade celkovej hmotnosti balíka do 10 kg predstavuje poštovné 5,- €,
Cena dobierky je za balík 0,60 €.
5.2. Po uskutočnení objednávky bude na e-mail Kupujúceho zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. Daňový doklad – faktúra bude odoslaná spolu s objednaným tovarom.
5.3. Kupujúci uskutoční platbu niektorým z nasledujúcich spôsobov:
a) dobierka – pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí od poštového doručovateľa.
b) platba bezhotovostným prevodom – pri tomto spôsobe platby je kupujúcemu zaslaný tovar poštou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet Predávajúceho vedený v Tatrabanke a.s., číslo účtu: IBAN: SK4911000000002924851971, Swift kód: TATRSKBX, variabilný symbol: číslo Vašej elektronickej objednávky.
c) platba v hotovosti pri prevzatí tovaru v sídle Predávajúceho.

VI. Vrátenie/výmena tovaru

6.1. Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z. tovar zakúpený na ebajk.sk je možné vrátiť alebo vymeniť jeho veľkosť bez udania dôvodu najneskôr do 14 pracovných dní od jeho prevzatia.
6.2. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy alebo požiadavka na výmenu veľkosti tovaru musí byť Predávajúcemu doručená e-mailom na adresu info@motocorse.sk do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave a obale so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Tovar musí byť vrátený v originálnom obale, v pôvodnom stave, s visačkami, nenosený, nepoškodený a bez známok používania.
6.4. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí Kupujúci. Tovar vrátený na spôsob dobierky Predávajúci nie je povinný prijať.
6.5. Cena za vrátený tovar (nie poštovné) bude Kupujúcemu vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru do 15 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy a to bankovým prevodom.
6.6 V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od Kúpnej zmluvy, resp. požiadavku na výmenu tovaru a ten bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

VII. Zodpovednosť za vady tovaru

7.1. Záručné podmienky medzi Predávajúcim a Kupujúcim ako spotrebiteľom sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
7.2. Inak sa zodpovednosť Predávajúceho za vady Tovaru riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
7.3. Reklamácia a sťažnosti sa uplatňujú na adrese sídla Predávajúceho.
7.4 Kupujúci vyhlasuje, že prostredníctvom stránky Predávajúceho (najmä sekcia “Symboly pre údržbu a ošetrovanie textílií”) bol dôkladne oboznámený o spôsobe použitia, údržbe a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia alebo údržby výrobku.

VIII. Ochrana osobných údajov

8.1 Osobné údaje Kupujúceho spracováva Predávajúci v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci súhlasí so spracovávaním svojich osobných údajov v rozsahu údajov uvedených v registračnom formulári užívateĺa alebo objednávky a to za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky tovaru, zúčtovania platieb Predávajúceho podľa zákona o ochrane osobných údajov.
8.2 Súčasne sa Predávajúci zaväzuje k tomu, že na žiadosť Kupujúceho kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Kupujúci zodpovedá za pravdivosť a správnosť uvedených osobných údajov.

IX. Záverečné ustanovenia

9.1 Tieto VOP boli aktualizované 15.05.2016. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP.